• úvodní stránka
  • kontakty
  • mapa stránek
  • tisk stránky
  • česky
  • english

Advokátní kancelář
JUDr. Marcela Neuwirthová


Kancelář Ostrava:


Edisonova 21/12
700 30  Ostrava Jih

tel.:+420 595 173 779
fax:+420 595 173 781


Kancelář Havířov:


Dělnická 1a/434
736 01  Havířov

tel.:+420 595 534 675
fax:+420 595 534 676


e-mail:info@akneuwirthova.cz

facebook.com/akneuwirthova

Právní služby

Obchodní právo

Právní služby v této oblasti zahrnují všechny aspekty v souvislosti se zakládáním společností, jejich změn, jakož i zajištění chodu společností v souladu se zákonem (např.zvyšování či snižování základního kapitálu, úpravě smluvních vztahů členů statutárních orgánů vůči společnosti aj.)

V oblasti obchodně závazkových vztahů připravuje kancelář smlouvy všech typů na základě individuálních potřeb každého konkrétního případu a požadavku klienta.

Kancelář poskytuje právní služby v oblasti práva směnečného a šekového.

Trestní právo

Advokátní kancelář je činná v oblasti trestní obhajoby, a to i u zvlášť závažných trestných činů.

Správní právo

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve věcech přestupkového řízení, správních deliktů, správního řízení, v územním či stavebním řízení, včetně zastoupení.

Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo

V těchto oblastech advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby. Jedná se například o přípravu všech typů občanskoprávních smluv, řešení otázek náhrady škody, zástavní právo, věcná práva, ochrana osobnosti, uzavření a rozvázání pracovního poměru, konkurenční doložky, rozvod manželství apod.

Právní vztahy k nemovitostem

Advokátní kancelář poskytuje služby při uzavírání smluv o koupi či prodeji nemovitostí, darovacích smluv, smluv o zřízení věcných břemen či předkupních práv, včetně vyřízení zápisu v příslušném katastru nemovitostí a podání daňového přiznání, nájemní smlouvy. Současně je standardní poskytování služeb v souvislosti s nájmy, výpůjčkami nemovitostí, včetně všech úkonů s tím spojených.

Insolvence

Advokátní kancelář poskytuje právní služby věřitelům před zahájením insolvenčního řízení a ve všech fázích v průběhu insolvenčního řízení. Kancelář zastupuje věřitele ve sporech incidenčních a ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Dále advokátní kancelář poskytuje právní služby dlužníkům před zahájením insolvenčního řízení, zpracování insolvenčního návrhu a optimalizace řešení úpadku.

Vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář zajišťuje komplexní správu pohledávek, navržení finančně nejpřijatelnějšího a účinného způsobu vymáhání pohledávek, soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek a exekuce na majetek dlužníka prostřednictvím exekutora.

Veřejné zakázky

Kancelář poskytuje právní poradenství a zastoupení v procesu zadávání veřejných zakázek, včetně zpracování zadání veřejné zakázky či nabídky do výběrového řízení.

Ověřování podpisů

Advokátní kancelář je oprávněna nahradit úřední ověření podpisu, vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením, se stejnými účinky jako podpisy ověřené notářem nebo obecním úřadem vedoucím matriku.

Advokátní úschova

Kancelář poskytuje v případě potřeby klientům možnost advokátní úschovy finančních prostředků v souvislosti s úschovou kupních cen či jiných finančních prostředků, a to na zvláštním účtu advokátních úschov.

Copyright © 2009 - 2024 Advokát JUDr. Neuwirthová, všechna práva vyhrazena

MARF reklamní agentura, tvorba webových stránek